شماره گوش نیوزلندی سفید و زرد X - LARG

شماره گوش نیوزلندی سفید و زرد X - LARG