پنس شماره زن نیوزلندی زیتک

پنس شماره زن نیوزلندی زیتک

از این پنس جهت شماره گذاری گوسفند وگاو استفاده می گردد، پلاکهای گوش زیتک فاقد شماره است که دامدار بوسیله ماژیک های مخصوص که رنگ آن ثابت است می تواند به دلخواه شماره مد نظرش را روی پلاک نوشته وروی گوش گوساله، گاو و یا گوسفند پانچ نماید.