کاتر پایوت هندی 1/2

کاتر پایوت هندی 1/2

جهت برش پایوت اسپرم های 1/2 کاربرد دارد.