کاتر پایوت هندی 1/4

کاتر پایوت هندی 1/4

جهت برش پایوت اسپرم های 1/4 کاربرد دارد.