مگنت نرده ای گاوی

مگنت نرده ای گاوی

جهت جمع آوری اشیاء خورده شده همراه با علوفه در شکمبه، خورانده می شود تا اشیاء اضافی را جذب کند (مختص گاو).