مگنت نرده ای تلیسه

مگنت نرده ای تلیسه

جهت جمع آوری اشیاء خورده شده همراه با علوفه، در شکمبه  خورانده می شود تا اشیاء اضافی را جذب کند (مگنت مختص تلیسه میباشد).