ترمومتر مانیتوری

ترمومتر مانیتوری

برای تنظیم درجه حرارت آب هنگام تلقیح مصنوعی و تنظیم درجه حرارت مایعات، مورد استفاده قرار میگیرد.