تخته سم

تخته سم

جهت درمان بیماری عفونی سم استفاده میشود.