تروکار گاوی

تروکار گاوی

این ابزار جهت از بین بردن گاز بوجود آمده در شکم گاو یا گوسفند استفاده می شود که بر اثر خوردن علوفه خیس ایجاد می شود.