تابلو تولید مثل

تابلو تولید مثل

ثبت مشخصات به روش تابلو مامایی:

یکی از متداول ترین روشهای ثبت وقایع مامایی گاو، در گاوداری ها استفاده از تابلوی مامایی است این تابلوها قابلیت های زیادی دارند از جمله پیش بینی زایمان ها، فحلی ها، خشکی گاو، تست های رحمی و.... این تابلو ها دو نوع می باشند.

 نوع اول صفحه ثابت، عقربه متحرک: در این نوع تابلوها وقتی گاو وارد تابلو می شود بسته به سیکلی که گاو در آن قرار دارد جایش مشخص شده به فرض مثال یک گاو تازه زا عقربه روز شمار، روی هر روز که باشد شماره گاو نصب می شود (در صورتی که همان روز زایمان کرده باشد) بعد از گذشت حدوداً 60 روز عقربه زمان احتمال فحلی گاو را نشان می دهد (عقربه مخصوص فحلی) اگر گاو فحل باشد تلقیح می شود. شماره گاو بر داشته شده و روبروی عقربه جفت گیری قرار می گیرد بعد از گذشت 45 روز با چرخش عقربه، عقربه تست آبستنی سبک روبروی گاو قرار می گیرد که این عقربه قابلیت تنظیم تا 55 الی 60 روز را نیز دارد. سپس گاو تست شده (تست مثبت) با چرخش عقربه بعد از گذشت 4 ماه از تاریخ تلقیح عقربه تست سنگین روبروی دام قرار می گیرد و بعد از گذشت 7 ماه از تاریخ تلقیح عقربه خشک کردن گاو و تست 7 ماه نیز روبروی شماره گاو قرار می گیرد. گاو خشک شده و بعد از گذشت 60 روز عقربه روز شمار فرا رسیدن زایمان گاو را نشان می دهد.
نوع دوم تابلو های مامایی صفحه متحرک به نحوی که در یک صفحه دایره شکل روز های سال تقسیم بندی شده است. و شماره گاو ها به صورت بر چسب روی این صفحه قرار می گیرد. روش کار مانند تابلوی قبل می باشد با این تفاوت که در این تابلو شماره گاو ها در حال چرخش است نه عقربه ها.