کارت شناسایی دام

کارت شناسایی دام

ثبت مشخصات به روش فرم (کارت شناسایی دام):
در این روش از فرم های مخصوص جهت تلقیح دام، زایمان، رکورد گیری شیر و کلیه اطلاعات گاو استفاده می شود بطور مثال فرم مخصوص حذف گاو، در این فرم اطلاعاتی درباره شماره ثبت، تاریخ تولد، تاریخ حذف، علت حذف و..... وجود دارد. ولی با گذشت زمان و افزایش تعداد دام کمبودهایی ازلحاظ مدیریتی مشاهده می گشت. به این ترتیب اطلاعات هر گاو به صورت انفرادی در یک شناسنامه و با افزایش سن دام، برای آن دام کارت تهیه می شد. در کارت شناسایی دام تمام اطلاعات ازجمله شماره کپل، شماره ثبت، خط خونی پدر و مادر، تمامی زایش ها، تمامی واکسن های تزریق شده، علت حذف، تاریخ زایمان، وقایعی همچون مامایی، رکورد گیری شیر و بطور کلی تمام اطلاعاتی که برای مدیریت بهتر گله ها مورد استفاده قرار می گیرد. ولی به دلیل گزارش گیری صحیح و برنامه ریزی صحیح تر برای آینده تابلوی مامایی به کمک دفترهای ثبت آمده و تا حدودی مشکل گزارش گیری را حل نموده است.