سوند پستان

سوند پستان

این ابزار برای بر طرف کردن موانع موجود در مجاری پستان گاو استفاده میشود، داخل مجاری پستان را تراشیده و هر گونه زیگیل و چربی را از بین برده، باعث بهتر شدن عبور شیر از پستان میشود; نوع دیگر آن که سوند ساده روان شیر است که کارش برای تزریق پماد پستانی به داخل مجاری پستان استفاده می شود و راه عبور شیر را باز می کند.