جک زایمان

جک زایمان

جک زایمان (جک گوساله کشی) مخصوص زایمان گاومیباشد، ناهماهنگی در کشیدن گوساله موجب خفه شدن گوساله در کانال زایمان میشود.

استفاده از جک زایمان از تلف شدن گوساله ها درهنگام زایمان به مقدار زیادی کاسته شده وباعث کاهش خسارت اقتصادی به دامدار می گردد.