سیم شاخ بر خارجی

سیم شاخ بر خارجی

سیم شاخ بر، کابل نازک و فلزی مقاومی است که به صورت غیر متقارن و دندانه دار بافته می شود  تا  سطح زبر و اره مانندی  که بتواند  اجسام سخت را اره نماید داشته باشد .

معمولاً در حدود یک متر از سیم را جدا نموده دو طرف آن را به دسته های سیم شاخ بر متصل می نمایند و سپس با انداختن یک حلقه از آن دور شاخ وعقب وجلو بردن سیم اقدام به برش شاخ می نمایند.