دسته سیم شاخ بر

دسته سیم شاخ بر

دسته سیم شاخ بر، برای بریدن شاخ گاو و گوسفند با سیم مخصوص شاخ بری مورد استفاده قرار میگیرد این محصول باعث سهولت در امر شاخ بری میشود.