کاتر اسپرم آمریکایی

کاتر اسپرم آمریکایی

جهت برش اسپرمهای  1/2 و 1/4 بصورت بهداشتی، اصولی و استاندارد مورد استفاده قرار میگیرد.