مگنت خوران

مگنت خوران

این ابزار جهت خوراندن مگنت به گاو استفاده می شود.