سیمنتال

سیمنتالردیف

نام اسپرم

شماره ثبت

پدر

پدر بزرگ مادری

آسان زایی پدری

شیر مادر

پرورش دهنده

1

مهاجر

300504

ROMGO

ROSSON

-

6089

البرز سیمنتال

2

جانقاه (تاراز)

300507

-

-

-

-

البرز سیمنتال