پروف

پروفردیف

نام اسپرم

شماره ثبت

پدر

پدر بزرگ مادری

آسان زایی پدری

شیر مادر

پرورش دهنده

1

کیوان

129247

BUBBA

LEAD

4

15347

خلیل زاده

2

بوئینگ

129551

K-M-S- MAN

J-PARK

8

10878

شریف آباد

3

بران

129047

CHESAPEAKE

MALAGA

9.0

11847

دام برین

4

مهزاد

129296

TOUCHDOWN

LANTZ

8.5

13144

صادقی

5

آسیا

129240

RENEGADE

JACKPOT

9.5

11252

پرویز اصغری

6

پربار

128354

P- VEGAS

TWONSON LINDY

8.9

13082

اسداله جعفری

7

سرمه

128812

INTEGRITY

FROSTY

8

10538

پرویز اصغری

8

آپیس

118225

ROSCOE

BELLWOOD

3

12209

شریف آباد

9

کاسیاس

132821

JEEVES

ELLIPSIS

9

14138

محمد شکوهی

10

اخگر          

129230

BELLWOOD

SAMBO

4

14132

هلشتاین حصارک