لیست موجودی اسپرم های ایرانی

لیست موجودی اسپرم های ایرانی

 

ردیف

نام اسپرم

شماره ثبت

پدر

پدر بزرگ مادری

آسان زایی پدری

شیر مادر

پرورش دهنده

نوع اسپرم

1

پیرایش

138037

SUDAN

W.GARTER

8.1

13567

زارع پور

غیرپروف

2

برسام

129433

POP

EQUITY

7.9

12637

میرزایی

غیر پروف

3

بهنات

132724

STREAM

LONDON

5.4

10808

خلیل زاده

غیر پروف

4

آشتی

132819

JEEVES

SELLIPSIS

9.5

13503

مقصودی

غیر پروف

5

یارا

132745

BAXTER

LANDLORD

7.4

12232

برادران جعفری

غیر پروف

6

دادمهر

129291

GOSMO

ZEBO

9.9

12521

اسداله جعفری

غیر پروف

7

خرمداد

129290

BRIDGE

AEROLINE

8.7

13591

خلیل زاده

غیر پروف

8

رونالدو

138046

SPUR

MARMAX

5.9

13404

-

غیر پروف

9

پرواز

138038

PLANET

MASTER

6

13160

زارع پور

غیر پروف

10

اخگر

129230

BELLWOOD

SAMBO

4

14132

هلشتاین حصارک

پروف

11

پیلتن

129554

WINCHESTER

BELLWOOD

6.2

11095

دام اصیل

پروف

12

آسانا

300103

BARBER ROCKET

IMPERIAL

-

-

مرکز اصلاح نژاد دام

جرسی

13

پرانا

300102

AVERY SIGNAT

RENAISSANCE

-

-

مرکز اصلاح نژاد دام

جرسی

14

مهاجر

300504

ROMGO

ROSSON

-

-

البرز سیمنتال

سیمنتال