آغوز

آغوز

پاستوريزاسيون آغوز : مرحله بعد در كنترل بيماري
گوساله ها زمانيكه آغوز پاستوريزه مصرف كردند ايمونوگلوبولين بيشتري جذب كردند.
پاستوريزاسيون در ازبين بردن انواع باكتري هاي بيماريزا بسيار موثر بوده است ازجمله:
Salmonella, E. coli, Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, Mycobacterium californicum,
Mycobacterium bovis, and Listeria monocytogenes.
در صورت پاستوريزاسيون مناسب ميزان اين باكتريها در شير بيمارستاني ها و آغوز كاهش ميابد. اگر از پاستوريزاسيون براي كنترل
بيماري در شير بيمارستاني استفاده ميكنيد استفاده از آغوز تازه و غير پاستوريزه در اين نوع روش كنترل اختلال ايجاد ميكند زيرا
خون و سلامت IgG ارگانسيم ها ميتوانند وارد گله جايگزين شوند. پاستوريزاسيون آغوز باعث رفع اين نقصان ميشود و همچنين ميزان
گوساله افزايش ميابد.
با دوشيدن پستان هاي كثيف و آلوده شدن تجهيزات شيردوشي و ظروف نگهداري آغوز و انتقال مستقيم آلودگي از پستان ، باكتريها وارد
آغوز ميشوند. ميتوان پاستوريزاسيون آغوز را به همان سبك مورد استفاده براي شير بيمارستان انجام داد ولي تفاوت هايي در روش انجام
آن وجود دارد.
اول بايد در نظر داشت كه چگالي آغوز با شير متفاوت است . موادي مثل چربي و پروتئين بر چگونگي انتقال دما در آغوز و شير تاثير
ميگذارند. ميزان چربي آغوز اغلب اوقات حداقل دو برابر شير است و ممكن است خيلي بيشتر هم باشد. ميزان پروتئين در آغوز اغلب
چهار برابر بيشتر از شير است. به علاوه آغوز مقادير زيادي ايمونوگلوبولين دارد كه ميزان حرارت و زمان متفاوتي نسبت به ميزان مورد
استفاده براي شير خام نياز دارد. اولين تلاش ها براي پاستوريزه كردن آغوز با استفاده از دما و و زمان مشابه با روش شير خام كاملا
ناموفق بود كه به خاطر كاهش شديد مقادير ايمونوگلوبولين ها و يا ايجاد يك لايه ضخيم كيك مانند بود كه مصرف آنرا مشكل ميكرد و
تميز كردن ظرف پاستوريزاسيون را بسيار دشوار ميكرد.
طي چند سال گذشته تحقيقات بدنبال پيداكردن بهترين روش پاستوريزاسيون آغوز همراه با حفظ كيفيت آن بود. چون آغوز گاوها با هم
متفاوت است تعيين يك مدت زمان و دماي مشخص براي پاستوريزاسيون تمام آغوزها امكان پذير نيست. در مطالعه اي با استفاده از نمونه
60 به مدت 30 دقيقه C هاي آغوز در دانشگاه پنسيلوانيا كه نتايج آن در ديري ساينس چاپ گرديد مشخص شد به طور متوسط حرارت
يا غلظت آغوز است . تحقيقات ديگر در دانشگاه مينه سوتا نشان داد كه IgG بهترين شرايط كاهش ميزان باكتري ها بدون تاثير بر ميزان
پاستوريزاسيون آغوز بسته اي تنها روش موفق براي پاستوريزاسيون آغوز است . به علاوه حرارت ثابت در طي فرايند بسيار حياتي است.
تخريب ميشوند و ميزان آن در آغوز پاستوريزه كاهش ميابد. پس استفاده از IgG 60 ميشود پروتئين هاي C زيرا وقتي حرارت بيش از
پاستوريزه كننده خوب كه كنترل دماي مناسبي داشته باشد توصيه ميشود.
سرم خون آنها پس از 24 ساعت IgG يافته اي عجيب در يك مطالعه نشان داد كه گوساله هايي كه آغوز پاستوريزه دريافت كردند ميزان
در گوساله هايي كه آغوز IgG 18.1 بود . راندمان جذب mg/ml 22.3 بود و در گوساله هايي كه آغوز پاستوريزه دريافت كردند mg/ml
.(% پاستوريزه مصرف كردند بيشتر بود ( 35.6 % در برابر 26.1
60 و زمان C اين حالت در دو مطالعه ديگر در ايالت پنسيلوانيا مشاهده گرديد. در يك مطالعه به گوساله ها آغوز پاستوريزه شده با دماي
19.6 بود. mg/ml 22.6 بود و در گروه آغوز غير پاستوريزه mg/ml سرم خون آنها IgG 30 دقيقه داده شد و در 24 ساعت اول ميزان
در گروه آغوز پاستوريزه 33.2 % و در IgG بيشتر در سرم خون گوساله ها تا سن 5 هفتگي باقي ماند. افزايش راندمان جذب IgG ميزان
سرم خون آنها در 24 IgG گروه آغوز غير پاستوريزه 27.7 % بود. در مطالعه دوم گوساله هايي كه آغوز پاستوريزه مصرف كردند ميزان
20.2 بود. راندمان جذب در گروه آغوز پاستوريزه 43.9 % و در گروه mg/ml 26.7 بود و در گروه آغوز غير پاستوريزه mg/ml ساعت اول
آغوز غير پاستوريزه 33.9 % بود.
را 25 % و راندمان جذب 28 % افزايش داشت. افزايش راندمان جذب ميتواند IgG در اين سه مطالعه مصرف آغوز پاستوريزه ميزان جذب
سرم خون بيشتر خواهد بود. بر اساس نتايج IgG اثرات موثر بسيار زيادي بر گوساله بگذارد زيرا با حجم مصرف مشابه آغوز ميزان
سرم خون در 24 ساعت اول ميتواند اثرات مثبت بسياري بر سلامت گوساله داشته باشد.بر IgG تحقيقات قبلي ميدانيم كه افزايش ميزان
اساس شرايط فارم آغوز گاوي كه زايمان ميكند بايد دوشيده شود و پس از پاستوريزاسيون تا زمان مصرف خنك نگهداري شود. در نتيجه
اكثر گوساله ها آغوز مادر خودشان را دريافت نمي كنند در عوض آغوز پاستوريزه ذخيره ميشود ( در گله هاي بزرگ در دماي يخچال و
در گله هاي كوچك فريز ميشود) تا براي گوساله بعدي كه بدنيا مي آيد استفاده شود. گوساله از آغوز گاوهاي گله مادري تغذيه ميشود و
آنتي بادي هاي خاص مقابله با ارگانسيم هاي موجود در همان گله را دريافت ميكند.
IgG نتايج تحقيقات پاستوريزاسيون آغوز نشان ميدهد كه حرارت دهي آغوز فرصت عالي براي كاهش بار ميكروبي آغوز و افزايش جذب
دارند كاهش ميابد. توجيه دليل افزايش جذب (FPT) را فراهم ميكند كه درنتيجه درصد گوساله هايي كه نقصان انتقال ساده آنتي بادي
پس از پاستوريزاسيون هنوز مشخص نشده است اگرچه ممكن است به خاطر تغيير تركيبات آغوز در زمان حرارت ديدن يا كاهش IgG
ميزان رقابت پروتئين ها در زمان جذب باشد.
گوساله را كاهش ميدهند اما در IgG تحقيقات قبلي نشان داد كه باكتري هايي كه قبل از مصرف آغوز وارد روده ميشوند ميزان جذب
مطالعه اي جديد در دانشگاه پنسيلوانيا گوساله هايي كه آغوز با بار ميكروبي زياد مصرف كردند (اندازه گيري با روش شمارش كليفرم ها
IgG روي محيط پليت كانت استاندارد صورت گرفت) در مقايسه با گوساله هايي كه آغوز با بار ميكروبي پايين دريافت كردند ميزان جذب
مشخص شود ولي واضح است كه حرارت دادن آغوز باعث IgG مشابهي داشتند. اگرچه تحقيقات بيشتري لازم است تا دليل افزايش جذب
ميشود. اين مساله براي گله هايي كه ميخواهند انتشار بيماري يون IgG تامين آغوز تميز تر براي گوساله ها همراه با افزايش ميزان جذب
را كنترل كنند بسيار مفيد خواهد بود.