مدیران موفق

مدیران موفق

موردي که مدیران موفق در امر تولید مثل بیشترین وقتشان را روي آن می گذارند.
مدیران موفق هر روز زمان بسیار زیادي را صرف انجام مجموعه اي از کارهاي تولیدمثلی میکنند.
ما در این مقاله 10 نقطه اي را که مدیران موفق بهترین زمانشان را روي آن سپري میکنند
و اینکه چگونه سایر دامداران نیز میتواند مشابه آن کارها را انجام دهند، برجسته میکنیم.
-1 آمار و ارقام- این مدیران موشکاف از آمار و ارقامی که نمایانگر وضعیت گله شان است
اطلاع دارند:
نرخ آبستنی، نرخ تشخیص فحلی، نرخ آبستنی به ازاي تلقیح، سن در اولین زایش، روزهاي باز
و سایر اطلاعات.
آنها از این داده ها به خوبی مطلعند و اگرهم وضعیتشان خوب باشد، براي بهبود هرچه بیشتر
وضعیت کنونی برنامه ریزي می کنند.
وقتی داده ها را به دست آوردند تازه کار آنها آغاز می شود؛
حال زمان آن است که برنامه اي طراحی کنند که براي رسیدن به اهداف حتی بالاتر کمکشان
خواهد نمود.
برخی از اهدا ف تولیدمثلی که دامداران برتر روي آن متمرکز می شوند عبارتند از:
% نرخ آبستنی با اولین سرویس - بیش از 50
% نرخ آبستنی به ازاي همه گاوهاي واجد شرایط آبستنی و تلقیح شده - بیش از 20
روزهاي باز کمتر از 100 روز
فاصله گوساله زایی 12 تا 13 ماه
روزها تا اولین تلقیح کمتر از 75 روز
% نرخ تشخیص فحلی بیش از 71
سرویس به ازاي آبستنی کمتر از 1.8
قدم اول در بهبود وضعیت تولید مثلی تعیین نقطه آغازین براي گله شماست.
وقتی نقطه آغازین مشخص شد شما میتوانید از آنجا اهداف مدنظرتان را براي بهبود وضعیت
کنونی برنامه ریزي کنید.
-2 تشخیص فحلی- شما بدون دانستن اینکه گاو چه زمانی فحل بوده است، قادر به تلقیح آن
نیستید. دامداران موفق براي این امر از ابزار وروش هاي مختلف بهره می برند.
نشانه مسلم فحل بودن یک گاو این است که ببینید او ایستاده تا دیگران روي او بپرند و آماده
تلقیح است. اما مشاهده تمام وقت گاوها امکان پذیر نیست.
برخی دامداران از افراد فحل یاب استفاده می کنند که معمولا صبح و شب یک ساعت را براي
یافتن گاوهاي فحل وقت می گذارند.
اگراین روش ترجیح داده شده در دامداري شماست باید فحل یاب ها بدانند که باید دنبال
چه علایمی باشند، اگر فکرکردند گاوي فحل است چه کار باید انجام دهند و اگر احتمال میدهند
گاوي فحل است کدام مورد را باید گزارش کنند.
اگرمتکی به وسایل تشخیص فحلی مثل گچ دم یا ردیاب هاي تعداد پرش و ... هستید،
بخاطر داشته باشید که اگر گاوي را به عنوان گاو فحل شناسایی کردید حتما علائم فحلی آن را
با چشم نیز رویت کنید.
گاهی اوقات فن آوري نیز در تشخیص فحلی شما را به اشتباه می اندازد.
سایر علائم فحلی نظیر کاهش خوراك مصرفی، ایستادن براي سوار شدن، افزایش راه رفتن،
فرج متورم یا بی قراري و رفتار نامتعارف را در نظر بگیرید.
-3 تغذیه- جیره عملکرد تولید مثلی را متاثر می نماید و دامداران موفق از رابطه بین تغذیه
و باروري بخوبی مطلعند.
دامداران موفق می دانند که تغذیه اثري به بزرگی تشخیص فحلی و آسایش گاو بر روي
تولید مثل دارد.
انرژي بیش ازحد گاو را چاق و عملکرد تولید مثلی را به مخاطره می اندازد.
عکس این قضیه صادق است. توازن بسیار دقیق بین سطوح کم و زیاد انرژي همانجایی است
که دامداران برتر از آن سود می برند.
دقت کنید !!). « نامتوازن » از سطوح پروتئین نا متوازن غافل نشوید (به کلمه
از جیره هاي گلوکوژنیک که عمدتا سطح انسولین خون را بالا میبرند براي بهبود تولید مثل
استفاده نمایید. کمبود ویتامین ها و مواد معدنی نیز تولید مثل را به مخاطره می اندازد
(و این دقیقا همان چیزي است که در جیره نویسی به خاطر هزینه هاي برخی مکمل ها در ایران
رعایت نمیشود).
-4 آموزش کارگران- همه مدیران موفق نمیتوانند کل روز را به مشاهده گاو سپري کنند
بلکه این کارگران هستند که در فعالیت هاي روزمره با گله درگیرند و در نتیجه آموزش آنها
امري حیاتی است.
کارگران می توانند تفاوت ایجاد کنند وقتی که مسئول مراقبت از تلیسه و گاوهاي تازه زا،
شناسایی گاوهاي فحل و آماده تلقیح می شوند. دامداران باید به کارگرانی که مشغول انجام
کارهاي محوله هستند اعتماد کنند و تضمین کنند که کارگرانشان همه ابزاري که آنها نیاز دارند
را در اختیار داشته باشند:
اعلام کردن و درتابلو قراردادن پروتوکل ها: اگر شما در دسترس نبودید و آنها سوالی داشتند،
چه کاري باید انجام دهند؟ در تابلو قراردادن پروتوکول هایی که مثل اینکه اگر گاو فحل بود،
درحال زایش بود و یا مریض بود چه باید کرد، به کارگران کمک میکند تا وقتی شما در دسترس
نیستید وظایفشان را به خوبی انجام دهند.
کلاس هاي آموزشی: آموزش تلقیح کاران، کلاس هاي بازآموزي و یاد آوري تکنیک هاي مناسب
میتواند هرعادت بدي که کارگران شما از کارگران دیگران یا از محل کار قبلی دارند برطرف شود.
پیشنهادهاي تشویقی: بسیاري از دامداران براي اطمینان از جدي گرفتن وظیفه محوله به کارگران،
پیشنهادهاي تشویقی را مطرح می کنند.
اهدافی (مثل بهبود تشخیص فحلی یا آبستنی) را براي کارگران تعیین کنید و پس از رسیدن
به آنها پاداش انها را بدهید.
آنها را بخشی از تیم خود کنید: اگر کارگران احساس کنند که به آنها ارزش داده می شود
کار خود را بهترانجام می دهند. اگرمشکل تولید مثلی دارید نظرات آنها را جویا شوید و بپرسید
آنها در مورد پیشرفت آبستنی چه ایده اي دارند.
-5 آسایش گاو- انواع بسیاري از تنش زاها هستند که علاوه بر تولید عملکرد تولید مثلی رانیز
مختل می کنند.
مثال: ترکم بیش از حد، تهویه نامناسب، بستر و راهروهاي نامناسب و نا امن،
استال هاي غیرراحت، و رفتار خشن.
براي اطمینان از آسایش گاو در گله بر موارد زیر متمرکز شوید:
استال هاي راحت: گاوها زمان بیشتري را صرف خوابیدن در استال راحت می کنند که این
در نهایت تولیدمثل را بهبود خواهد داد.
همچنین وضعیت سم بهتر خواهد شد و در بروز شفاف تر رفتارهاي فحلی موثر خواهد بود.
کف سالن مناسب: اگر کف سالن ها لیز یا نا مناسب باشد گاوها رفتار ایستا فحلی را از ترس
لیزخوردن و یا ناراحتی هاي سمش نشان نخواهد داد.
فضاي مناسب براي هر گاو: تحقییقات نشان میدهد که تراکم بیش از 110 % اثرات نامطلوبی
بر روي گاوهاي شیري دارد به ویژه گاوهاي تازه زا (که قرار است تلقیح شوند) و تلیسه هاي
جایگزین (که گله آینده را خواهند ساخت).
-6 پرورش تلیسه- موفقیت تولید مثلی 2 سال پیش از اینکه گاو وارد چرخه شیردهی بشود
آغاز می شود.
هرچند مدیران برتر از اهمیت گاو تازه زا با خبرند ولی آنها همچنین می دانند که جاده منتهی
به تولید مثل موفق پیش از زایمان آغاز می شود.
جیره یک عامل کلیدي در پرورش تلیسه است. تلیسه هاي چاق در آبستن شدن مشکل دارند
در حالی که تلیسه هاي لاغر با کمبود انرژي ممکن است علائم فحلی را نشان ندهند.
طوري روي تغذیه و پرورش تلیسه متمرکز شوید که در 13 تا 15 ماهگی آماده تلقیح باشند.
-7 فن آوري هاي جدید، اطلاعات جدید- صنعت دامپروري همواره در حال تغییر است و مدیران
موفق همیشه با آخرین تحقیقات و فن آوري ها خود را به روز می سازند.
براي آگاهی از علم روز مدیران باهوش مقالات علمی را می خوانند، با متخصصان صنعت دیدار
می کنند و از کنفرانس هاي علمی- تجاري براي آموختن آنچه واقعا جدید است بهره می برند.
-8 سایر موارد موفقیت- گاوداران اغلب تجارب خود را به اشتراك می گذارند و مدیران برتر
همیشه سعی میکنند از دیگران چیزهاي مختلفی یاد بگیرند.
با توجه به حرفاي آنان می توان از نقاط ضعف و قوت خود آگاه شد.
از سایردامداري هاي بازدید کنید و ازمزایاي دانش ارزشمند سایرین استفاده کنید.
هنگام استفاده از روش هاي بسیار زیاد و متعدد براي اجراي یک برنامه موفق تولید مثلی،
انتظار یک جواب درست را نداشته باشید.
-9 افراد متخصص (متخصصین تغذیه، دامپزشکان و فروشندگان حرفه اي) چه چیزي می گویند؟
دامداران زیرك به دقت به آنچه افراد کارشناس می گویند گوش میدهند.
آنها با متخصصان تغذیه، دامپزشکان و مروجین ویژه مشاوره می کنند و از آنها براي بهبود
وضعیت کنونی درخواست ها و سوالات خوبی میکنند.
توجه کنید که شما عمدتا روي گله خود متمرکز هستید ولی مشاوران از دامداري هاي مختلفی
که شرایط متفاوتی دارند بازدید می کنند و ممکن است مشکلاتی را شناسایی کنند که شما آنها
را از یاد برده اید.
-10 اصول زیربنایی- مدیران موفق می دانند که برنامه تولید مثل آنها چگونه باید باشد
تا سودمند باشد. با آگاهی از وضعیت مالی آنها می دانند کجا می توانند ریسک کنند و درکجا
آنها باید تمرکزشان را روي مسائل مالی قرار دهند.
عملکرد تولید مثلی هزینه مالی زیادي در پی دارد.
دامداري هاي با عملکرد ضعیف از هزینه هاي اضافی که خرج می کنند و نتیجه اي نمیگیرند رنج
میبرند. در زیر برآوردي از هزینه هایی که در صورت عدم موفقیت درتولید مثل پرداخت می کنیم
لیست میشود (این قیمت ها براساس دلار و مربوط به سال هاي قبل است.
لطفا توجه کنید که هزینه هاي خوراك در کشور ما تقریبا 2 برابر آمریکاست واین به معنی بالاتر
بودن هزینه هاي تولید مثلی ناشی از خوراك براي دامداري هاي ما می باشد):
یک روز اضافی روزهاي باز: 3000 تا 7500 تومان در روز
سرویس به ازاي آبستنی: 2500 تومان به ازاي هر 0.1 واحد بالاي 1.8
تشخیص فحلی: یک فحلی از دست رفته برابر است با 63000 تا 157000 تومان به ازاي هر گاو.
همانطور که دیدید فعالیت ها و موارد مختلفی وجود دارند که وقت دامداران موفق را پر
می کنند، ولی با برنامه ریزي و مدیریت افرادي که در تماس مستقیم با گله هستند،
این مدیران برتر قادر به اداره بهتر امور و موفقیت در امر تولید مثل خواهند بود.
شما هم می توانید با متمرکز شدن روي این 10 مورد به همان موفقیت ها دست پیدا کنید