مدیریت مصرف انرژی و اسکور بدنی

مدیریت مصرف انرژی و اسکور بدنی

مدیریت مصرف انرژی و اسکور بدنی گاوها در دوره انتقال
 3/ اسکور بدنی گاوهای خشک را بررسی کنید. نتایج مطالعات اخیر نشان داده است که اسکور 52
3 زایش می کنند شرایط / 3 برای گاوهای خشک مناسب است و گاوهایی که با اسکور 2 / تا 52
مناسب و ایده آل تری دارند. بنابراین باید تعداد گاوهایی که با اسکور کمتر از 3 یا بیشتر از 4
زایش می کنند در گله کاهش داده شود. گاوهایی که با اسکور کمتر از 3 زایش می کنند ریسک
بیشتری برای کاهش انرژی و کاهش تولید شیر دارند. گاوهایی که با اسکور بیشتر از 4 زایش می
کنند در معرض خطر سندرم گاو چاق هستند که موجب تاخیر در افزایش مصرف خوراک و
خطر بروز کتوزیس می شود.
 از چاق شدن بیش از حد گاوها در دوره خشکی جلوگیری کنید و اساسا در این دوره نباید گاو
0 اسکور به دست آورد. / بیشتر از 2
 مشکل اصلی اینست که تعیین و قضاوت درست اسکور بدنی در اواخر آبستنی همراه با خطا است
و افزایش وزن تا حدود زیادی مرتبط با رشد جنین می باشد.
 درصورتی که گاو با اسکور کمتر از 3 وارد دوره خشکی می شود باید از جیره های پرانرژی در
ابتدای دوره خشکی استفاده شود تا اسکور مناسب به دست آورد.
 استفاده از افزودنی های خوراکی پیش ساز گلوکز یا موننسین در جیره. مصرف گلیسرول در جیره
گاوهای شیری به منظور افزایش تولید انرژی در بدن آنها است. گلیسرول به یک افزودنی مناسب
برای خوراک گاوهای شیری تبدیل شده است. زیرا 1 این ماده خاصیت چسبانندگی اجزای -
خوراک را دارد، 5 در غلظت های کم موجب افزایش خوشخوراکی می شود، 3 موجب - -
افزایش مصرف آب می شود، 4 در پلت سازی به عنوان یک ترکیب ضد قارچ عمل می کند، -
2 در خوارک های مایع مانع از یخ زدگی می شود. گفته می شود که برای جلوگیری از -
کتوزیس، گلیسرول باید بفرمی مصرف شود تا در بخش مایع شکمبه قرار گیرد و مصرف روزانه
1 لیتر توصیه شده است. مصرف این ماده به مدت 14 روز می تواند مفید باشد و بهتر است در
هفته اول روزانه دوبار باشد.
 پروپیلن گلایکول در جیره گاوهای دوره انتقال برای ممانعت از کتوزیس مصرف می شود. زیرا
این ترکیب می تواند در کبد به گلوکز تبدیل شود و در نتیجه موجب افزایش غلظت انسولین خون
می شود و انسولین مانع از برداشت از ذخایر چربی بدن می شود. این ترکیب را بصورت درنچ
آشامیدنی و بصورت مخلوط با جیره کامل می توان استفاده کردکه در این صورت تا 2 درصد
مصرف ماده خشک روزانه می تواند باشد.
 مصرف کپسول های موننسین با خاصیت رهایش کنترل شده برای گاوهای دارای ریسک
کتوزیس از حدود 5 تا 4 هفته قبل از زایش توصیه شده است. زیرا یونوفورها از جمله موننسین
موجب افزایش تولید پروپیونات در شکمبه می شود و پروپیونات یک ترکیب ضد کتوژنیک
است. در یک تحقیق مشخص شد که مصرف روزانه 100 تا 300 میلی گرم موننسین در اواخر
آبستنی موجب کاهش غلظت NEFA شد. البته مصرف موننسین در آمریکا ممنوع است.
 مصرف کلسیم پروپیونات با قابلیت خوشخوراکی موجب جلوگیری از کتوز تحت کلنیکی می
شود و اینکار با تامین پیش ساز گلوکز برای گاو و بهبود شرایط انرژی صورت می گیرد.
 مصرف کولین نیز موجب افزایش سنتز LDL برای انتقال به بافت ها از جمله بافت پستان می شود
و در نتیجه از بروز کبد چرب جلوگیری می کند. اثر کولین از جمله دخالت در انتقال چربی،
حفظ یکپارچگی غشاها، نروترانسمیتری و دهنده گروه متیل است. اما کولین به شدت در شکمبه
متابولیزه می شود و امروزه از کولین مقاوم در شکمبه استفاده می شود. نتایج مطالعات نشان داده
است که مصرف کولین محافظت شده می تواند موجب کاهش کتون ها، افزایش تولید شیر و
افزایش گلوکز خون شود.
 مصرف روزانه 3 تا 15 گرم نیاسین نیز می تواند کتون های خون را کاهش دهد. احتمالا نیاسین
نقش خود را برای کاهش کتوزیس از راه کاهش برداشت چربی از بافتهای ذخیره ای انجام می
دهد. برخی یافته ها نشان می دهد که مصرف نیاسین موجب افزایش سطح گلوکز خون نمی شود
اما بر غلظت کتون های پلاسما تاثیر دارد.
 1 مگاکالری و افزایش سطح پروتئین / 1 به 11 / بطور کلی افزایش دانسیته انرژی خوراک از 3
11 درصد در 14 روز انتهای آبستنی موجب کاهش اسیدهای چرب آزاد / 15 به 5 / خوارک از 5
خون و کاهش تری گلیسریدهای کبدی می شود