به حداقل رساندن استرس گوساله ها در طول مسیر انتقال به پروارگاه

به حداقل رساندن استرس گوساله ها در طول مسیر انتقال به پروارگاه

 

گوسالھ ھا، علاوه بر آنکھ استرس جدایی از مادرشان را متحمل می شوند، باید از مراحل واکسیناسیون، قرار گرفتن
در مکانی جدید واختھ کردن نیز بگذرند. علاوه برآن، سفری طولانی در پیش دارند تا بھ فارم جدیدی منتقل شوند.
استاد دانشگاه پنسیلوانیا و متخصص توسعھ گوشت گاو، در این باره اظھار داشت: ، (Tara Felix) تارا فلیکس
"در این سن، استرس بسیار زیادی بھ گوسالھ ھا وارد می شود."
دامپروران باید تا آنجا کھ ممکن است، فرآیند نقل و انتقال گوسالھ ھا را آسان تر کنند. اگر گوسالھ ھا در این مرحلھ
مریض شوند، ھرگز از نظر عملکرد یا کیفیت لاشھ ، شبیھ بھ ھم سن و سالان خود نخواھند شد.
زمانی کھ گوسالھ بھ فارم می رسد، باید آب وعلفی با کیفیت متوسط جھت مصرف در دسترس داشتھ باشد.
در صورتی کھ علوفھ ھمراه با آب جاری در دسترس گوسالھ ھا باشد، این کار باعث می شود کھ گوسالھ ھا علاوه بر
شنیدن صدای آب، خود آن را نیز ببینند.
دامپروران، برای انتخاب نوع علوفھ، باید از فروشندگان مربوطھ سوال کنند کھ با چھ علفی کار تغذیھ را آغاز نمایند.
برای این مرحلھ، علوفھ ھایی با ساقھ بلند، بھترین گزینھ انتخابی می باشند زیرا برای پر کردن شکم گوسالھ ھا،
بسیار بھ صرفھ تر از علوفھ ھایی با کیفیت بالا ھستند.
قرار دادن رول ھای علوفھ در وسط آغل، فکر خوبی نیست. گوسالھ ھایی کھ بھ تازگی از شیر گرفتھ شده اند،
بیشتر تمایل دارند تا در اطراف حصارھا حرکت کنند و در نتیجھ برای غذا خوردن، بھ وسط آغل نمی روند.
گوسالھ ھا عموما قبل از آن کھ غذا خوردن را در آخورآغاز نمایند، بھ ٢١ روز زمان احتیاج دارند.
گوسالھ ھایی کھ بھ تازگی وارد آخور شده اند، با طیف وسیعی از مواد غذایی روبرو می شوند؛ در نتیجھ دامپروران
باید از این سھ ھفتھ ابتدایی، نھایت استفاده را ببرند تا گوسالھ ھا قوی تر شوند.
دامپروران، ابتدا باید میزان خوراک مصرفی را محدود سازند. اگر گوسالھ ھا بتوانند ھر زمانی کھ نیاز دارند بھ آخور
دسترسی داشتھ باشند، عادت ھای غذایی نادرستی در آن ھا پرورش می یابد.
بھ گوسالھ ھا یاد بدھید » : زمانی کھ گاودار وارد آخور می شود، گوسالھ ھا باید کمی گرسنھ باشند. فلیکس می گوید
.« کھ آمدن شما بھ معنای غذا خوردن است
گاوداران در طول این دوره، اغلب با کمبود پروتئین مواجھند. فلیکس در این باره اظھار داشتھ است:
از آن جایی کھ پروتئین، ماده ای گران قیمت است، معمولا از بررسی وضعیت پروتئین مواد خوراکی گوسالھ ھا »
گریزانیم. این گرانی قیمت، حقیقت دارد اما بھ این فکر کنید کھ آیا پروتئین، گران قیمت تر و ارزشمندتر است یا گوسالھ
«؟ ٢٠٠ کیلویی
گوسالھ ھا باید یک جیره غذایی بر پایھ دانھ ھا داشتھ باشند.
مدتی طول می کشد تا میکروب ھای معده نشخوارکنندگان، بھ غذای جدید عادت کنند.
میزان درصد دانھ در رژیم ھای غذایی، می تواند ھر پنج تا ھفت روز و بر اساس عملکرد گوسالھ ھا افزایش یابد.
بھتر است کھ این روند، بھ آرامی پیش رود تا بعدھا با مشکلی مواجھ نشوید.
استفاده از بعضی علوفھ ھا در جیره غذایی، می تواند عملکرد را بھبود بخشد، اما فلیکس، علوفھ رول شده را پیشنھاد
نمی کند. وی معتقد است کھ اگر بھ گوسالھ ھا اجازه دھید کھ خودشان برای غذا خوردن تصمیم بگیرند، برنامھ غذایی
آنھا با مشکل رو بھ رو می شود.
فلیکس اعتقاد دارد کھ گاوھا در مورد مصرف مواد خوراکی و در زمینھ تولید مثل، اغلب تصمیم گیری نادرستی دارند.
گاوھا معمولا علوفھ ھا را برای خوردن انتخاب می کنند در حالی کھ مصرف دانھ ھا، رشد گوسالھ ھا را سریعتر
می کند.
تاریخچھ طولانی ایالت پنسیلوانیا در زمینھ گاوھای شیری، ممکن است گاوداران را در مورد فرآوری مواد خوراکی،
سختگیرتر کند. علوفھ ھا و دانھ ھای مخصوص گاوھای گوشتی، نباید بھ اندازه گاوھای شیری شکستھ شوند.
گاوداران، نباید نگران ترکیبات تشکیل دھنده جیره ھای غذایی باشند. وجود چھار مورد از این مواد، کافی می باشد.
.« اھمیت تاثیر جیره ھای غذایی را بھ یاد داشتھ باشید » : فلیکس خاطر نشان کرد
داشتن جیره ھایی کھ مقدار کاملا دقیق و مناسبی از پروتئین و انرژی را داشتھ باشند، واقع گرایانھ نیست.
در یکی از کلاس ھای پروفسور فلیکس، یکی از دانشجویان جیره ای را طراحی کرد کھ ١٢ درصد آن، متشکل
از روغن سویا بود؛ این جیره، خاصیت بسیار چسبنده ای داشت. یکی دیگر از دانشجویان، دوز بالایی از داروی
کوکسیدیوز را بھ جیره غذایی اضافھ کرد کھ کار بسیار خطرناکی بود.
بعضی مواد از قبیل پودر خون و پنبھ دانھ، بھ علت قیمت بالایی کھ داشتند، باید از جیره غذایی گاوھا حذف می شدند.
از آن جایی کھ جیره غذایی گاوھا، بھ جیره غذایی بر پایھ دانھ تغییر داده شده است، گاودارھا انتخاب ھای متنوعی برای
مواد خوراکی مصرفی خود دارند.
ذرت، با داشتن رطوبت بالا، انرژی زیادی را بھ گاوھا می رساند اما گاوداران کما بیش مجبورند کھ از این ماده غذایی
در فارم استفاده نمایند.
سیستم ھای تولیدکننده بخار آب نیز بھ اندازه ذرت ھای با رطوبت بالا، انرژی تولید می کنند اما ھزینھ این سیستم ھا بالا
است .
سیلاژھای ذرت کھ در ایالت پنسیلوانیا رواج دارند، برای پرورش گاوھا بسیار خوب و مناسب ھستند اما برای پایان
دادن بھ پرورش آن ھا کافی نمی باشند.
دانھ ھای کوچک، باید خرد و شکستھ شوند تا میکروب ھا بھ حداکثر سطح تماس دسترسی داشتھ باشند؛ زیرا ذرات
کوچک، در دستگاه گوارش گاوھا بھ سرعت حرکت می کنند.
تلاش برای موفقیت در امر پرورش گاوھا، از قبل از ورود آنھا بھ اصطبل آغاز می شود.
دامپرورانی کھ در مقیاس کوچک گاوداری می کنند، باید طبق برنامھ عمل کنند.
اگر فردی بھ درستی بھ وظیفھ خود عمل نکند، در کار بقیھ افراد ھم مشکل ایجاد می شود.
این بدان معناست کھ در گاوداری ھای کوچک نیز نیازھای مرتبط با وزن و نژاد، فرآیند جابجایی گاوھا و بردن آنھا
بھ محلی کھ لازم است، باید بھ صورت ھمزمان در نظر گرفتھ شود.
بعضی از دامداران، بھ داشتن گاوھای کوچک تر علاقھ دارند اما دامدارانی کھ زمین ھای بزرگ دارند، گوسالھ ھای
بزرگ تر را ترجیح می دھند زیرا می توانند بھ میزان بیشتری بھ آنھا غذا بدھند و آن ھا نیز سریع تر رشد می کنند.
اگر گوسالھ ای، بیماری مزمن یا بیضھ نزول نکرده داشتھ باشد، نباید بھ آخور فرستاده شود. گوسالھ ھای اختھ قبل از آن
کھ بھ آخور فرستاده شوند، باید درمان شوند.
عادت دادن گاوھا بھ انسان نیز، کمک بزرگی بھ صاحبان اصطبل ھا می نماید.
پرورش دھندگان گوسالھ ھا، با حفظ جزئیات ثبت و فراھم کردن محصولاتی با کیفیت، می توانند طبق برنامھ پرورش
گوسالھ، پیش بروند.