موارد با اهمیت در گاوها به منظور داشتن گوساله های بهتر

موارد با اهمیت در گاوها به منظور داشتن گوساله های بهتر

مواد خوراکی ای کھ گاوھای شما در زمستان امسال و بھار سال آینده می خورند، تاثیر زیادی بر گوسالھ ھای آنھا در زمان
از شیر گرفتنشان دارد.
سلامت گوسالھ، موضوعی پیچیده است و ما ھنوز در مورد چگونگی تاثیرپذیری آن از مواد خوراکی ای کھ در طول
دوران بارداری بھ گاوھا می دھیم، اطلاعات دقیقی در دست نداریم. در واقع، تحقیقات نشان می دھند مواد خوراکی ای
کھ بھ گاو باردار می دھیم می تواند برعملکرد گوسالھ ھا در طول زندگی و حتی بعد از گرفتنشان از شیر، تاثیرگذار باشد.
متخصص توسعھ و متخصص تغذیھ نشخوارکنندگان در مرکز تحقیقات کشاورزی اورگن ، (David Bohnert) دیوید بونرت
از نظر تاریخی، ما واقعا متوجھ نشده ایم کھ چگونھ تغذیھ گاو در طول بارداری بر عملکرد گوسالھ » : شرقی اظھار کرد
در زمان از شیر گرفتن تاثیر می گذارد. اما بھ تازگی اطلاعاتی پیدا کرده ایم کھ نشان می دھد چگونھ تغذیھ در دوران بارداری
.« بر باروری آن گوسالھ در طول زندگی تاثیر گذار است
یکی از مطالعاتی کھ بونرت روی آن کار کرده است این بوده کھ چگونھ وضعیت بدنی گاو و وزن آن در طول سال نوسان دارد
و این کھ آیا اگر شرایط بدنی گاو در طول بارداری تغییر کند این نوسان می تواند تفاوتی ایجاد کند یا خیر.
با توجھ بھ این کھ گلھ ھا اکثرا در فصل بھار گوسالھ بھ دنیا می آورند، گاوھا شرایطی کھ در ابتدای تابستان » : بونرت گفت
داشتھ اند را از دست می دھند و در فصل پاییز و زمستان کھ ھزینھ ھا کمتر است یعنی زمانی کھ نیازھای تغذیھ ای گاوھا کاھش
داشتھ است، ما دوباره این شرایط را برای آن ھا بھ وجود می آوریم.
.« ما این گاوھا را ھمیشھ در نمره وضعیت بدنی ثابت نگھ نمی داریم
بعضی از اطلاعات جدیدتر نشان می دھند کھ بھ نظر می رسد زمانی کھ در اواخر بارداری بھ گاوھا مکمل » : وی ادامھ داد
می دھیم، گوسالھ ھا عملکرد بھتری دارند. در مطالعاتی کھ در ایالت نبراسکا و در ایالت اورگن داشتم نشان داده شده است کھ
می توانیم تنھا با کمک تغدیھ ، وزن زمان از شیر گرفتن را افزایش دھیم و سلامت گوسالھ را بھبود بخشیم و بدین وسیلھ زمانی
.« کھ گوسالھ در رحم گاو است، گاو را مدیریت کنیم
اگر گاو در وضعیت سلامت و وضعیت بدنی خوبی باشد و کلستروم آن بھینھ باشد، گوسالھ شروع زندگی بھتری خواھد داشت.
مطالعھ دیگری کھ انجام داده ایم در این باره است کھ در چھ دوره ای از بارداری، وضعیت بدنی گاو بھبود » : وی ادامھ داد
می یابد. کمی بعد از زایمان، گلھ را بھ چند گروه تقسیم بندی می کنیم. یکی از گروه ھا، گاوھایی ھستند کھ نمره وضعیت بدنی
آن ھا ۴.۵ است ( زیرا بسیاری از گاوھای گلھ در آن زمان نمره ۴.۵ داشتھ اند).
آن ھا بھ ھر طریقی در طول بارداری تا زمان زایمان این گروه را در نمره وضعیت بدنی ۴.۵ نگھ می دارند.
.« بعضی از گاوھا نمره وضعیت بدنی ۶ داشتند و این گروه نیز در طول بارداری در ھمین وضعیت نگھ داشتھ شدند
ما گاوھا را در سھ گروه تقسیم بندی کردیم. یکی از گروه ھا برای رسیدن از نمره وضعیت بدنی ۴.۵ بھ نمره ۶ » : بونرت گفت
در پایان سھ ماھھ اول سال مدیریت شدند و سپس برای ادامھ بارداری در ھمان وضعیت نگھ داشتھ شدند.
گروه دیگر تا شروع سھ ماھھ دوم سال در نمره ۴.۵ نگھ داشتھ شدند و سپس بھ نمره ۶ رسیدند.
.« گروه دیگر را نیز تا شروع سھ ماھھ سوم در نمره ۴.۵ نگھ داشتیم و تا زمان زایمان بھ نمره ۶ رساندیم
این گروه ھا در مراحل مختلف بارداری، مدیریت تغذیھ متفاوتی داشتند.
درمقایسھ با گاوھایی کھ در تمامی زمان ھا نمره ۴.۵ و ۶ داشتند، گروه ھایی کھ در طول سھ ماھھ دوم » : بونرت اظھار داشت
یا سوم بھ نمره ۶ رسیدند، گوسالھ ھای سنگین تری در زمان از شیر گرفتنشان داشتند.
این امر نشان می دھد کھ ظاھرا در بعضی از مواقع ، افزایش مواد مغذی برای گاوھا در طول سھ ماھھ دوم یا سوم بارداری،
.« مزایای بھتری برای گوسالھ ھا در افزایش وزن آن ھا دارد
اھمیت مواد معدنی
تحقیقات نشان داده اند کھ مکمل ھای معدنی نیز در تغذیھ بسیار مھم است. زمانی کھ بھ گاوھا بیش از حداقل میزان مورد نیاز
آن ھا در طول بارداری مواد معدنی داده می شود، گوسالھ ھا عملکرد بھتری دارند.
درطول سھ ماھھ آخر، گروھی از گاوھا را داشتیم کھ نیازھایشان بھ مواد معدنی برطرف شده بود » : بونرت می گوید
و دو گروه دیگر، دو برابر بیشتر از نیازشان مس، روی، منگنز و کوبالت دریافت کردند.
یکی از آن گروه ھا، منابع ارگانیک و دیگری مواد معدنی غیرارگانیک دریافت کردند.
بعد از زایمان، تمامی گوسالھ ھا در زمان از شیر گرفتنشان بھ ھمان شکل مدیریت شدند. » : وی گفت
ما متوجھ شدیم کھ گاوھایی کھ مواد معدنی ارگانیک دریافت کرده اند، گوسالھ ھایشان ۵٠ پوند بیشتر از گروھی وزن داشتند
کھ بھ اندازه مورد نیازشان مواد معدنی دریافت کرده بودند.
.« گروھی کھ مواد معدنی غیرارگانیک دریافت کرده بودند، گوسالھ ھایشان ٢۵ پوند بیشتر از گروه تحت کنترل وزن داشتند
دلیل افزایش وزن بیشتر در موارد مصرف مواد معدنی ارگانیک شاید این بوده است کھ این مواد معدنی سریعتر جذب می شوند
و بدن آن ھا را با سرعت بیشتری مصرف می کند.
ما اطلاعات کافی برای حمایت از این تئوری نداریم اما این امکان وجود دارد کھ بھ عنوان یک صنعت، » : وی افزود
.« احساس خوبی در مورد نیازھای کنونی گاو باردار و جنین درحال رشد بھ مواد معدنی نداشتھ باشیم
در گذشتھ، ما فقط بھ نیازھای گاو بھ مواد معدنی توجھ کرده ایم اما تحقیقات ما و سایرین نشان می دھد کھ »: وی ادامھ داد
.« نیازھای گاو بھ مواد معدنی ممکن است در اواخر دوران بارداری اش بیشتر باشد و این امر بر عملکرد آن اثرگذار است
جنین ھم نیاز زیادی بھ مواد معدنی دارد. نھ تنھا وزن گاوھایی کھ مواد معدنی بیشتری دریافت می کنند بالاتر است بلکھ سلامتی
آن ھا نیز بیشتر است.
در گوسالھ ھای بھ دنیا آمده از گاوھایی کھ دو برابر بیشتر از گاوھای تحت کنترل مکمل مصرف کرده اند، بیماری تنفسی گاو
کمتر اتفاق افتاد و در این میان، گروھی کھ مواد معدنی ارگانیک دریافت کردند، بھترین گروه بودند. (BRD)
عملکرد سیستم ایمنی وابستگی زیادی بھ مصرف مواد معدنی کم با مقدار مناسب دارد.
مسئلھ جالب توجھ این بود کھ استفاده از این مکمل ھا فقط در ٩٠ روز آخر بارداری بوده است، اما این جایگزینی » : بونرت گفت
بر روی سلامت گوسالھ ھا در زمان تولد تاثیر زیادی داشتھ است. ما این گوسالھ ھا را بھ خوراندگاه بردیم.
.« آن ھا سلامتیشان را بھ خوبی حفظ کردند و وزنشان افزایش یافت
مکمل ھای چربی
در مورد مکمل ھای غذایی گاوھای باردار، می توانیم اسیدھای چرب دارای حلقھ اشباع نشده را در اواخر » : وی اظھار داشت
بارداری امتحان کنیم. بھ نظر می رسد کھ مکمل ھای چربی نیز مانند مواد معدنی در افزایش وزن و سلامت گوسالھ ھا نقش
.« دارند اما ظاھرا تاثیر آن ھا زیاد نبوده است
ما تصمیم داریم کھ در آینده مطالعات بیشتری در این زمینھ داشتھ باشیم زیرا مشاھده کردیم کھ بدن این گوسالھ ھا » : بونرت گفت
.« ویژگی ھای بھتری دارند و وزن آن ھا نیز کمی بیشتر است و ھمھ این ھا بھ سلامت بیشتر گوسالھ ھا کمک می کند.