مدیریت صحیح واکسیناسیون دام ھا

مدیریت صحیح واکسیناسیون دام ھا

داشتن حیواناتی سالم و سرحال، امری اتفاقی نیست و پرورش و رشد آن ھا نیازمند صرف زمان و توجھات ویژه می باشد.
اولین گام برای حفظ سلامت حیوانات، واکسیناسیون آن ھا می باشد کھ بھ کمک آن می توان حیوانات را در برابر بیماری ھای
مختلف، محافظت نمود.
بھ منظور محافظت در برابر بیماری ھا، حتما باید واکسیناسیون، بھ درستی مدیریت شود.
برای آنکھ واکسن در برابر بیماری ھای عفونی از حیوان محافظت کند، نھ تنھا باید در زمان صحیح آن را استفاده نمود بلکھ باید
محصولی صحیح و مناسب را نیز انتخاب کرد.
این مدیریت، از زمانی کھ واکسن خریداری می شود تا زمانی کھ بھ حیوان تزریق می شود باید اعمال شود تا ایمن سازی،
بھ عالی ترین شکل ممکن صورت گیرد.
برای این منظور، واکسن را از مراکزی خریداری نمایید کھ معتبر باشند و واکسن ھایی با کیفیت بالا ارائھ دھند.
بسیاری از واکسن ھا باید در یخچال نگھداری شوند. گرما، واکسن را بی اثر می کند و باید توجھ داشت کھ نمی توان
آن ھا را در محیط بستھ اتاق نیز نگھداری کرد.
ھمچنین مطمئن شوید کھ واکسن ھا از یخ زدن، محافظت شوند زیرا این امر می تواند تاثیر واکسن را از بین ببرد.
اگر واکسنی را خریداری کرده اید کھ نیاز بھ ترکیب دارد، برای این منظور فقط از محلول ھای دارای آب استفاده نمایید.
تعیین کنید کھ چھ تعداد حیوان را باید واکسن بزنید و فقط بھ اندازه ھمان تعداد واکسن را مخلوط کنید.
اگر واکسنی باقی بماند، باید دور ریختھ شود زیرا اثربخشی آن در طول زمان ذخیره سازی از بین می رود.
برای بعضی از واکسن ھا، این خاصیت تاثیرگذاری، خیلی سریع طی یک یا دو ساعت بعد از ترکیب شدن آن با آب از بین
می رود. درنتیجھ، فقط زمانی کھ بھ واکسن نیاز دارید و در مدت زمان بسیار کوتاه آن ھا را ترکیب نمایید.
بھ طور کلی دو نوع واکسن وجود دارد: واکسن زنده تغییر داده شده و واکسن کشتھ شده.
واکسن ھای زنده تغییر داده شده، بھ گونھ ای ساختھ شده اند کھ ویروس ھای آن، قادر بھ بیماری زایی نیستند بلکھ بھ حیوان این
امکان را می دھند تا در برابر بیماری، ایمنی بھ وجود آورند. این ویروس تغییر داده شده، زمانی عمل می کند کھ ویروس
در بدن حیوان تکثیر شود و سیستم ایمنی حیوان در آن زمان علیھ آن، پادتن تولید کند.
این واکسن ھا، برای حیوانات باردار ایمن نیستند زیرا در دوران بارداری، این واکسن شبیھ بھ عفونت عمل می کند.
واکسن ھای کشتھ شده، از ویروس ھا یا باکتری ھایی ساختھ می شوند کھ دیگر فعال نیستند.
این نوع واکسن، بدن حیوان را تحریک می کند تا پادتن ھایی را تولید کند کھ در صورت قرار گرفتن حیوان در معرض آن
عامل بیماری زا، از بیمار شدن حیوان جلوگیری کند. از این واکسن ھا برای حیوانات باردار نیز می توان استفاده نمود.
لیبل دستورالعمل ھا و نحوه تزریق واکسن ھا را مطالعھ نمایید. بعضی واکسن ھا باید بھ صورت زیرپوستی تزریق شوند.
بعضی دیگر باید در داخل عضلھ تزریق شوند. واکسن ھای زیر پوستی، موثرتر می باشند زیرا آسیب رسانی بھ بافت عضلھ
را بھ حداقل می رسانند. بھترین منطقھ برای تزریق این واکسن ھای زیر پوستی، گردن یا جلوی شانھ می باشد.
علاوه بر محل تزریق، زمان واکسیناسیون نیز مھم است. مطمئن شوید کھ از دستورالعمل داده شده، بھ درستی پیروی کرده اید.
حیوانات جوان تر، نیاز دارند کھ دو تا چھار ھفتھ بعد مجددا واکسیناسیون دیگری برایشان انجام شود.
ھمچنین بھ طور سالانھ نیز باید مقدار دوز مشخصی تزریق شود. اگر قرار است گوشت حیوانی کھ بھ آن واکسن زده می شود
مورد استفاده قرار بگیرد، زمان ھای منع مصرف را در نظر بگیرید.
اغلب، زمان منع مصرف ٢١ تا ٢٨ روز بعد از تزریق واکسن می باشد.
کنترل و مدیریت دقیق واکسیناسیون، بھ شما کمک خواھد کرد تا از حیوانات خود در برابر بیماری ھای خاص، محافظت نمایید.