عوامل موثر بر زمان استراحت گاوها

عوامل موثر بر زمان استراحت گاوها

 

عوامل موثر بر زمان استراحت گاوها

 

پژوهش های پیشین درباره زمان استراحت دام نشان دادند گاوهایی که بیشتر استراحت می کنند شیر بیشتری تولید می کنند. با این وجود وادار کردن گاوها به استراحت کار دشواری است. تلاش های زیادی برای تغییر وضعیت گله ها از تغییر بستر گرفته تا کاهش تراکم به منظور بهبود زمان استراحت گاوها انجام شده است.

در مرکز پرورش گاو شیری در دانشگاه ایالتی اورگون تمام گاوها از روزی که زایمان می کنند به دستگاه گام شمار مجهز می شوند. گاوها هر لحظه از روز توسط دستگاه گام شمار رصد می شوند. این دستگاه داده های دریافتی را در هر بار دوشش روزانه (2 بار در روز) به نرم افزار منتقل می کند. در حال حاضر دقت دستگاه های گام شمار در تشخیص گاوهای فحل 95 درصد است. همچنین از آوریل 2009 زمان استراحت گاوهایمان را ثبت کرده ایم و به نتایج جالبی دست یافته ایم. گاوها در کل دوره شیردهی الگوی استراحت معینی دارند.

زمان استراحت یک هفته پس از زایمان به طور چشمگیری افزایش یافته و در طول ماه اول به تدریج کاهش می یابد. سپس تا روز شیردهی 120 به آرامی بالا می رود. از روز شیردهی 120 تا 200 میزان استراحت مقدار ثابتی داشته و سپس دوباره شروع به افزایش می کند. هرچند این روابط از لحاظ آماری به وضوح ثابت نشده اند. این اعداد به طور ضمنی مربوط به مرکز پژوهش گاو شیری OSU است. در این مرکز پژوهشی گاوها از روز 3 تا 7 شیردهی در بهاربند گاوهای تازه زا جای می گیرند، گاوهایی که نزدیک زمان باروری هستند (با میانگین روزهای باز 145) در یک بهاربند و گاوهای تقریبا 2 ماه آبستن (روز شیردهی 200) در بهاربند جدا نگهداری می شوند. الگوی زمان استراحت در گاوهای هلشتاین و جرسی به جز یک مورد اختلاف در سایر موارد مشابه است. گاوهای هلشتاین روزانه نیم ساعت بیش از گاوهای جرسی استراحت می کنند. بر خلاف اینکه در دو نژاد تعداد دفعات استراحت یکسان است (10 تا 12 بار در روز) ولی اختلاف یک ساعته مدت استراحت در سرتاسر دوره شیردهی پابرجا است. تفاوت های جزئی میان الگوی استراحت تلیسه های شکم اول و گاوهای مسن تر وجود دارد. در 30 روز ابتدایی پس از زایش، تلیسه های شکم اول نسبت به گاوهای مسن تر مدت زمان کمتری استراحت می کنند؛ پس از این زمان، مدت استراحت در همه سنین یکسان است. این واقعیت در مورد هر دو نژاد هلشتاین و جرسی صدق می کند.

همانطور که انتظار می رود، گاوهای مبتلا به برخی انواع لنگش نسبت به گاوهای سالم مدت زمان بیشتری را به استراحت می پردازند. به نظر می رسد گاوهای مبتلا به مشکلات متابولیسمی با وجود ابتلا به بیماری مدت زمان کمتری به استراحت می پردازند. در این گاوها زمان استراحت به تولید شیر وابسته است، به طوریکه با افزایش تولید شیر استراحت آنها افزایش می یابد. آخرین واقعیت جالب در مورد مدت زمان استراحت، ارتباط آن با تغییرات تغذیه ای است. ما مشاهده کردیم به محض افزایش چربی و کاهش پروتئین به همراه کاهش تولید شیر پس از تغذیه با علوفه غنی از الیاف و دارای مقادیر کمتر پروتئین، زمان استراحت افزایش می یابد.