تاثیر ملاس در جیره غذایی گله گاوشیری در نقش یک افزودنی

تاثیر ملاس در جیره غذایی گله گاوشیری در نقش یک افزودنی

تاثیر ملاس در جیره غذایی گله گاوشیری در نقش یک افزودنیبرخلاف تلاش فراوانی که در تنظیم جیره و خوراک دهی صورت میگیرد ولی باز هم خوراکی که گاو مصرف میکند، الزاما همان خوراکی نیست که در آخور ریخته شده و ثابت شده که گاوها دانه های کوچکتر را از بین ترکیبات علوفه ای بلندتر جیره کاملا مخلوط ترجیح داده و جدا می کنند.

استفاده از جیره های کاملا مخلوط (TMRS) راه مناسبی برای تأمین توازن مواد مغذی در گله گاو شیری است.

جداکردن باعث می شود جیره مصرفی توسط گاو از میزان کربوهیدرات تخمیری بالاتر و الیاف مؤثر کمتر برخوردار باشد  و به این وسیله خطر بروز اسیدوز شکمبه ای تحت حاد افزایش می یابد. نتیجه دو تحقیق نشان داده است که جدا کردن جیره کاملا مخلوط با کاهش چربی شیر در ارتباط است، چربی شیر به ازاء هر 10 درصد علوفه بلند پس زده در جیره، 0/15 درصد کاهش خواهد داشت؛ علاوه براین، جدا کردن جیره کاملا مخلوط، ارزش تغذیه ای جیره باقی مانده در آخور را کاهش می دهد. این موضوع برای گاوهایی که به صورت گروهی تغذیه می شوند زیان بخش تر است چون برخی از گاوها (گاوهای مغلوب) در زمان رقابت شدید به آخور دسترسی پیدا نمی کنند و در این مواقع گاوها خوراک کافی برای حفظ تولید شیر مصرف نمی کنند. بنابراین نهایت تلاش برای جلوگیری از جدا کردن جیره کاملا مخلوط بایستی انجام گیرد.

اضافه کردن آب به جیره کاملا مخلوط و خشک گله گاو شیری

باور بر این است که افزودن آب به غذای گاو شیری در جیره کاملا مخلوط خشک، اجزاء جیره را به هم متصل می کند و جداسازی اجزاء کوچکتر را برای گاوها سخت می کند و باعث می شود که جیره یکنواخت تری مصرف گردد. در سال 2005 محققان آمریکایی ثابت کردند که افزودن آب به جیره کاملا مخلوطی که شامل درصد بالایی از علوفه خشک است موجب می شود جداسازی ذرات کوچکتر خوراک کاهش و مصرف الیاف نامحلول در شوینده های خنثی و درصد چربی شیر افزایش یابد. آب اضافه شده، ماده خشک جیره را از 81 به 64 درصد کاهش می دهد.

همچنین مشاهده شده که افزودن آب به جیره کاملا مخلوط به طوری که ماده خشک از 62 به 52 درصد تنزل پیدا کند، جداسازی کوچکترین اجزاء جیره را کاهش می دهد. این جیره ها از جیره های معمول گاوهای پرتولید مخصوصا جیره هایی که از علوفه خشک در جیره استفاده نمی کنند خشک تر بود.

میزان جداسازی خوراک در رطوبت های مختلف

در دو تحقیق دیگر که در یکی از دانشگاههای آمریکا انجام گرفت، اثرات افزودن آب به جیره کاملا مخلوط شامل فقط هیلاژ و منابع علوفه سیلاژ ذرت با ماده خشک پائین مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق اول، درصد ماده خشک جیره کاملا مخلوط را از 58 به 48 درصد و در تحقیق دوم از 56 به 50 و سپس به 44 درصد رسانده شد. در هر دو تحقیق مشاهده شد که افزودن آب به جیره های کاملا مخلوط با رطوبت بالاتر که شامل هیچ علوفه خشکی نیستند جداسازی خوراک را افزایش می دهد. علاوه بر این افزودن آب به جیره موجب کاهش مصرف خوراک می شود و ماده خشک کمتری در اثر مصرف جیره هایی با رطوبت بالاتر مصرف می شود. در واقع در تحقیقاتی که گاوها از جیره های مرطوب تر استفاده کردند خوراک مرطوب بیشتر ولی ماده خشک کمتری مصرف کردند. در تحقیق دوم ما مشاهده شد که افزودن آب بیشتر به جیره کاملا مخلوط، دمای خوراک را در ساعت های پس از خوراک دهی مخصوصا در دماهای محیط بالاتر، افزایش می دهد. این گرم شدن ممکن است فساد خوراک را افزایش و مصرف آن را کاهش دهد. این نتایج ممکن است در مواقعی که گاوها فقط یک بار در روز تغذیه می شوند شدیدتر شوند. تحقیق قبلی نشان داد وقتی گاوها یک بار در روز تغذیه می شوند در مقایسه با وقتی که چند بار تغذیه می شوند جداسازی با فراوانی بیشتری انجام می گیرد.                          

مواد خوراکی مایع نیز موثرند

استفاده از مواد خوراکی مایع می تواند جایگزین افزودن آب به جیره کاملا مخلوط باشد. استفاده از مواد خوراکی مایع مخصوصا ملاس، اجزاء جیره را به هم می چسباند و جداسازی را برای گاوها سخت می کند. در تحقیقی که در سال 2009 در دانشگاه اوهایو آمریکا انجام گرفت ثابت شد که استفاده از مواد خوراکی مایع بر پایه ملاس، جداسازی خوراک با پایه سیلاژ ذرت با ماده خشک 52 درصد را کاهش می دهد. همچنین به تازگی در تحقیقی مشاهده شد که جداسازی با افزودن ۴ درصد خوراک مایع بر پایه ملاس به جیره کاملا مخلوط بر پایه هیلاژ یونجه و سیلاژ ذرت با ماده خشک 51 درصد در مقایسه با جیره های با بلندترین ذرات کاهش می یابد. در همین تحقیق نشان داده شد که مصرف ماده خشک 1/5 درصد و تولید شیر 8/7 درصد (مقدار شیر تصحیح شده براساس 4 درصد چربی) با افزودن مواد خوراکی مایع افزایش یافت.

در تحقیق دیگری که در دانشگاه اوهایو آمریکا انجام گرفت، افزودن مواد خوراکی مایع هیچ تاثیری روی رفتار جداسازی خوراک نداشت ولی در این تحقیق محققان از جیره هایی با ماده خشک بالاتر از 64 درصد استفاده کرده بودند. این محققان معتقدند که سودمندی افزودن مواد خوراکی مایع بر پایه ملاس بر جداسازی خوراک ممکن است در جیره هایی که از رطوبت بالاتری برخوردارند بیشتر باشد. اثر افزودن آب یا ماده خوراکی مایع روی کاهش جداسازی خوراک به مقدار ماده خشک ابتدایی جیره و وجود یا عدم وجود علوفه خشک در جیره بستگی دارد. در مواقعی که رفتار جداسازی خوراک در گاوها آشکار است، سعی کنید آب یا مواد خوراکی مایع مانند ملاس را به جیره کاملا مخلوط اضافه کنید. در هر حال شما بایستی اثرات این کار روی رفتار جداسازی و مصرف ماده خشک را بررسی کنید.