انتخاب مصنوعی

انتخاب مصنوعی

انتخاب مصنوعی
ازآنجایی که طبیعت نمیداند ماانسان ها چه چیزی برایمان مهم است و خواستار چه چیر هستیم خود انسان ها دست به کار شدند و این مراحل را به انتخاب خود پیش بردند.
در فرآیند انتخاب مصنوعی که اتفاقا بسیار هم وقت گیر است ویژگی های مورد نظر ما در رابطه باگونه های مختلف توسط خود انسان تقویت شده و هر نسل بهبود میابد برای مثال از تخمه افتابگردان شروع میکنیم.
کشاورزی 3 مدل مختلف تخمه افتابگردان دارد که هر سه مدل را میکارد مدل اول هرکیلو تخمه 100 گرم روغن میدهد مدل دوم هرکیلو تخمه 150 گرم ومدل سوم هرکیلو تخمه 200 گرم روغن.این کشاورز برای بهبود سود خود در نوبت بعدی کشت فقط تخمه نوع سوم را میکارد و حاصل ان همچنان هر کیلو تخمه 200 گرم استو اا برای نسل بعدی او هان مدل نوع سوم را با همان مدل نوع سوم تلقیح میکند به گونه ای که هم پدر و هم مادر از مدل سوم هستند در این نسل او از هرکیلو تخمه 210 گرم روغن میگیردو در نسل بعدی او از همان مدلی که 210 گرم روغن داده بود باانجام عمل تلقیح نسل سوم را به وجود میاورد که این نسل 220 گرم روغن در هرکیلو تخمه به او میدهد.برای نسل بعدی او گیاه های 220 (ازین به بعد برای شناسایی گیاه مقدار گرم روغن در هر کیلوی آنها را نام میبریم) را با گیاه های 220 تلقیح میکندو حاصل آن میشود گیاه های 230 و این فرآیند ادامه دارد تا جایی که مثلا گیاه هایی با توان تولیدی 600 گرم در هرکیلو تخمه ایجاد میشوند.به این فرآیند انتخاب مصنوعی میگویند.
از معروفترین محصولاتی کهاز این روش به وجود آمده اند میتوان به مرغ گوشتی اشاره کرد. جالی است بدانید 95% مرغ های گوشتی جهان از یک پدر ومادر که در اواسط قرن بیتم در مسابقه ای به عنوان مرغ برتر انتخاب شدند به وجودمیایند و با ان زوج خوشبخت نسبت خونی دارند.
یا مثلا کلم بله کلم! تمامی انواع کلم هایی که در بازار موجود هستند مثل کلم گل کلم بروکسل کلم قمری و ... همه از یک گیاه انتخاب شده اند که نام آن براسیکا اولراسه است. کشاورزان قدیم گونه هایی که گل آنها کمی بزرگتر بود را با هم تلقیح کردندو به مرور زمان کلمی پدیدار شد که 90% آن قسمت گل آن است و به آن گل کلم گفتند. عده ای دیگر آنهایی که ساقه شان بزرگتر بود با هم تلقیح کردند و نتیجه آن کلم قمری شد عده ای دیگر گیاهانی که کمی برگ بیشتری داشتند را باهم تلقیح کردند و حاصل آن کلم خودمان شدو
در گاو ها هم وضعیت همین است برای همین است که در کاتالوگ ها پدر بزرگ مادر بزرگ ان گاو بیچاره هم نوشته میشود و هر اسپرمی که به گاومان تلقیح میکنیم حاصل دسترنج بعضا صد ساله کشاورزان و دامداران قبل از ما است.
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما بخش مقالات مراجعه کنید.
www.karanogen.com
در قسمت های بعدی راجع به تغییر ژنتیک . gmo صحبت میکنیم
کارانوژن هنر اصلاح نژاد
09133011021