GMO

تغییر ژنتیک

تغییر ژنتیک

در مبحث انتخاب مصنوعی دیدیم که با صرف وقت و هزینه زیاد به مرور زمان میتوان ویژگی های مورد نظر خودمان را در دام ها بهبود دهیم اما با پیشرفت علم مشخص شده که تمام ویژگی هایی ما در درون ژنتیک ماست. به همین منظور اگر مثلا بتوانیم ؤنتیک دام را به گونه ای تغییر دهیم مثلا تمام انرژی سلول ها صرف ساختن چربی برای شیر شود یا تمام انرژی سلول ها فقط به ساخته شدن عضله برود میتوان بدون نیاز به زمان زیاد فقط با یک تغییر ژنتیک کوچک گاوی به وجود آورد که 5 برابر گاو معمولی عضله دارد یا 10 برابر سایر گاو ها شیر میدهد.اما مساله ای که پیش میآید این است که هر موجود زنده میلیارد ها سلول داردو تغییر ژنتیک تمام این سلول ها میسر نیست. از طرفی هم میدانیم که تمام موجودات از تکثیر یک سلول (همان نطفه) به وجود می آیند .پس برای همین اگر ما آن یک سلول اول را به نحو دلخواه تغییر بدهیم در نسل بعدی آن گاو تمامی میلیارد ها سلول آن ویژگی موردنظر مارا خواهند داشت.در این روش مثلا مشخص میشود ژن شماره 800 دام ما مسئولیت مشخص کردن میزان شیر تولیدی روزانه گاو را دارد دانشمندان پس از مشخص شدن نقش این ژن با اصلاح ژنتیکی نطفه گاو الف و تلقیح آن به گاو ب باعث میشوند فرزند به وجود آمده از این دوگاو میزان شیری بسیار زیاد داشته باشد یا ویژگی های مورد نظر مارا دارا باشد.اما این وسط چند نکته هست که با عث محدودیت این روش هستند.یکی از این محدودیت ها این است که شناسایی ژن مورد نظر ما از بین میلیارد ها ژن هر دام بسیار هزینه بر و وقت گیر است تازه ممکن است چند ژن مختلفمثلا میزان شیر گاو را مشخص کنند.دوم این که ممکن است یک ژن مثلا ژن 800 علاوه بر تنظیم مقدار شیر عمر گاو را هم مثلامشخص کند یعنی مثلا اگر ما این ژن را تغییر دادیم میزان شیر ما 10 برابر میشود ولی در عوض ممکن است گاو ا 4 سال بیشتر زنده نماند.همچنین ممکن است تغییر ژنتیک عوارض ناخواسته ای بر کیفیت محصول ما نیز داشته باشد و بعضا خطر آفرینی نیز هم برای دام و هم برای انسان بکند.البته نباید از سودجویی شرکت های تغییر ژنتیک هم چشم گوشی کرد چرا که بعضااین شرکت ها برای افزایش فروش محصولات خود در ژنتیک دام ها کاری میکنند که نتوانند بچه دار شوند و شما مجبور باشید همیشه از محصولات آنها استفاده کنید.با این وجود این روش طرفداران بسیاری در دنیا داردچرا که با تغییر یک ژن کوچک میتوان ده ها برابر از قبل دام سود آوری کرد و نیازی به هزینه های گزاف ندارد .همچنین مثلا اگر ما در دام خود ژن مقابله بابیماری های مختلف را قرار دهیم بدون نیاز به دارو های شیمیایی میتوانیم دام خود رادر برابر عوامل بیماریزا ایمن کرده و محصولی عاری از هرگونه انتی بیوتیک و دارو هورمون و ... داشته باشیم.

www.karanogen.com

کارانوژن هنر اصلاح نژاد

09133011021