اسپرمهای ایرانی

لیست اسپرمهای ایرانی موجود

 

 

ایرانی

 

MGS

 

 

SIRE

 

 

TPI

 

FLC

UDC

 

PTAT

 

 

PL

 

 

SCE

 

 

MILK

 

NM$

 

NAME

 

REG NO.

 

Row

JEDI

FRAZZLED

2150

-1.03

0.51

-0.12

4.6

1.9

1209

545

PICASSO

364051102144562

1

SUPERSIRE

DELROY

2159

-0.71

0.60

0.30

2.2

1.6

821

498

MILLER

364051102144548

2

GEDI

ACHIEVER

2274

-0.32

0.59

-0.02

4.0

1.6

533

664

POLARIS

364051102144547

3