اسپرمهای ایرانی

لیست اسپرمهای ایرانی موجود

 

 

نام اسپرم

شماره ثبت

پدر

پدر بزرگ مادری

آسان زایی پدری

شیر مادر

پرورش دهنده

نوع اسپرم

برسام 129433 T-M POP E.E EQUITY 7.9 12637 میرزایی  پروف

پرانا

300102

AVERY SIGNAT

RENAISSANCE

-

-

مرکز اصلاح نژاد دام

جرسی