لیست اسپرم های خارجی

لیست اسپرم های خارجی

 
 

وارداتی

CDCB  PTA  DECEMBER   2023

 

MGS

 

 

SIRE

 

 

TPI

 

FLC

UDC

 

PTAT

 

 

PL

 

 

SCE

 

 

MILK

 

NM$

FM$

 

NAME

 

REG NO.

 

NAAB CODE

 

Row

ACURA

CABO

3042

-0.04

1.40

0.61

5.0

1.9

1682

1149

1032

CASCADE

3127591354

029HO19964

1

DELTA

GUARANTEE

2929

-0.64

0.22

0.59

5.0

2.0

1373

1041

914

GINETTA

3145627418

029HO18957

2

LEGACY

ARROZO

2963

0.27

0.91

1.07

5.9

2.1

1259

1002

891

GENTRY

3229343814

202HO01913

3

CRIMSON

GALILEO

2713

-0.66

0.21

-0.50

5.1

1.8

938

874

799

GIDEON

3221387872

029HO19996

4

NOBLE

DECISIVE

2821

-1.36

1.53

0.64

5.8

1.9

1546

962

902

COMRADE

3131224813

151HO04302

5

SUPERSHOT

MAGNUS

2807

-0.05

1.42

0.96

4.3

2.4

1968

803

764

MENTOR

3141494481

029HO18775

6

DEARING

NASHVILLE

2648

1.04

0.19

0.17

5.6

2.2

435

760

647

HITCHIN

3146619180

151HO04249

7

PROFIT

IMAX

2740

0.10

0.62

0.38

3.4

2.1

1333

872

793

CROWNMAX

588627231

202HO01752

8

RUBICON

SOUNDSYSTEM

2731

0.52

0.88

1.38

2.1

2.3

1093

699

652

SOUNDBAR

361080091

202HO01771

9

DYNAMO

PRINCE

2862

0.48

0.70

1.45

4.7

1.9

1267

902

779

DAVID

956066869

029HO20225

10

WINGS

RENEGADE

2942

1.66

2.01

1.85

5.5

2.4

983

836

768

MOONRAKER

3215568705

007HO15640

11

 
 
 
 

ژنومیک

CDCB  PTA  DECEMBER   2023

 

MGS

 

 

SIRE

 

 

TPI

 

FLC

UDC

 

PTAT

 

 

PL

 

 

SCE

 

 

MILK

 

NM$

FM$

 

NAME

 

REG NO.

 

NAAB CODE

 

Row

FASTBALL

ALTAOVERTAKE

3102

0.79

1.24

0.81

6.0

2.0

1165

1170

1037

NORTHERNSTAR

3240482181

1HO16791

1

ALTAZAZZLE

TAKEOVER

2919

0.10

0.88

0.53

4.2

1.6

1263

993

879

CATCHPENNY

3243355520

1HO16457

2

ALTASOHOT

ALTASTEALTH

2771

-1.01

0.13

0.11

3.3

1.6

1620

908

816

NONNY

3229908087

1HO16014

3

ALTASOHOT

ALTAJUMP CUT

2885

-0.29

0.86

0.58

4.9

2.6

623

1016

847

TELEDO

3224956260

1HO16016

4

MARIUS

EINSTEIN

2859

-0.08

1.72

0.82

4.1

2.0

1077

890

803

WAVERLY

13638415

1HO15664

5

RUBICON

JEDI

2511

-0.35

0.30

0.39

2.6

1.9

1734

627

645

ASAD

3142181163

289HO01163

6

MAGNUS

SAMSUNG

2681

0.75

0.52

0.01

5.0

1.8

342

846

744

HIDDEN

3200373416

1HO15219

7

RUBICON

JEDI

2508

-0.60

0.57

0.29

4.9

2.2

1523

616

613

AZAR

3142181403

289HO01146

8

YODER

BLOWTORCH

2588

0.41

0.82

0.41

2.4

2.2

1410

646

609

ATLAS

3142181593

289HO01157

9

OCTOBERFEST

OUTLAST

2613

0.23

0.56

0.73

4.1

2.1

1006

677

630

DAMOUN

3145229784

289HO01171

10

MUNITION

SUPERSHOT

2393

0.30

-0.14

0.41

3.3

2.0

1002

428

393

ARTA

3133371314

289HO01120

11

SHARKY

OBSERVER

2210

-0.68

-0.37

-0.37

0.9

1.9

887

339

305

RICHLAND

69912672

1HO10557

12

JAGER

LASER

2183

0.28

-0.04

-0.6

-0.5

2.1

106

229

172

TANNER

3123885882

289HO00051

13

JEROD

HONEYBEE

2287

-0.52

0.69

-0.46

3.8

2.2

96

399

352

HANK

3124584862

289HO00055

14

NUMERO

KINGBOY

2326

0.27

1.70

1.27

1.6

2.3

46

201

149

KING-CHARLES

3124584863

289HO00054

15

NIAGRA

DENIM

2013

-0.90

-0.94

-0.72

0.4

2.5

615

119

110

NORMANDY

3009554621

289HO00013

16

TWIST

SUPERBOWL

2069

-0.34

-0.77

-0.82

2.1

2.2

-163

138

113

MADDOCK

3011001176

289HO00025

17

TWIST

SUPERBOWL

2074

-0.66

-1.37

-1.17

2.6

2.4

275

189

179

MAHOMET

3011001198

289HO00028

18

ROBUST

SILVER

2291

0.51

0.91

0.69

1.3

3.0

392

351

281

ZARIN

3131131395

289HO01116

19

DELTA

ALTAROBSON

2409

-0.01

0.31

0.61

1.7

2.2

-302

430

277

HORMOZ

3142181469

289HO01143

20

NUMERO UNO

DEYJA

2202

-0.14

1.15

1.26

1.5

3.2

310

45

59

DALLAS

3125613871

289HO00060

21

ROBUST

JAGGER

2021

0.36

0.11

-0.23

0.3

2.1

-159

84

16

DABI

3011001223

289HO00032

22

WRAP

JETSET

2067

0.55

-0.09

0.16

-0.4

1.4

-40

34

-13

DELTA

3124553955

289HO1104

23

BOOKEM

SPEECH

2160

-0.59

-0.07

-0.28

1.5

1.7

351

206

161

MALACHI

3011001207

289HO00030

24

 
 
 

سیمنتال

ردیف

نام اسپرم

شماره ثبت بین المللی

شماره بدن

نام پدر

پدر بزرگ مادری

آسان زایی

SCE

شاخص اصلاحی شیر

شاخص اصلاحی گوشت

شاخص اصلاحی تناسب اندام

شاخص اصلاحی کل

1

DOLLY

364052100022722

97118

HETWIN

INFORMANT

109

928

103

97

121

2

SOUIX

364052100022727

97186

HETWIN

RALDI

112

387

97

113

119

3

SAMBAD

364002100003265

400005

-

-

103

113

107

105

114

4

HUMPERY

364002100003177

400017

-

-

101

103

120

108

114

5

FIONA

364052100022726

97180

MAISHOREN

HUTUBI

107

243

95

89

95

6

PULSE

364052100022710

97045

HETWIN

VELUX

101

523

91

103

116

7

BONANZA

364052100022702

97005

GSINROS

VOX

100

371

95

103

115

8

ORACEL

364052100022709

97044

GS HUT AB

GS VOGT

103

822

106

103

114

 
 
 

 

NAME

 

نوع نژاد

 

Row

JO-ONSTAD-P

قرمز نروژی

1

ERNEST-RED

هلشتاین قرمز

2

PILGRIM

جرسی وارداتی

3

GAITAN PP

گوشتیوارداتی - LIMOUSIN

4

BOBBY

INRA95  - وارداتی- گوشتی

5

CHOCOLATE

براون سوئیس

6

CASPER

مونبیلیارد

7

INSTAGRAM

مونبیلیارد

8

LEADER

مونبیلیارد

9