کانتینرهای فرانسوی

کانتینرهای فرانسوی

کانتینرهای فرانسوی شامل:

3 لیتری - 6 کانیستر ( B2003 )

9 لیتری - 6 کانیستر ( B2009 )

13 لیتری - 10 کانیستر ( B2013 )

15 لیتری - 6 کانیستر بزرگ ( B2013 )

48 لیتری - 10 کانیستر بزرگ ( B2048 )

50 لیتری - حمل ازت - دهان باریک ( L2050 )

75 لیتری - 26 کانیستر ( LO2075 )