درب کانتینر شیار دار

درب کانتینر شیار دار

درب کانتینرهای شیاردار شامل:

3 ، 7 ، 8 لیتری MVE

3 ، 6 ، 10 لیتری چینی

8 لیتری TW

22 لیتری دهانه گشاد MVE

34 لینری دهانه گشاد

35 لیتری فرانسوی

35 لیتری TW ده کانیستره

35 لیتری ده کانیستره

35 لیتری MVE

35 لیتری دهانه گشاد

47 لیتری دهانه گشاد