درب کانتینر بدون شیار

درب کانتینر بدون شیار

درب کانتینرهای بدون شیار شامل:

3 لیتری فرانسوی

22 لیتری دهانه گشاد MVE

34 لیتری دهانه گشاد

35 لیتری دهانه تنگ  MVE

35 لیتری فرانسوی

35 لیتری دهانه تنگ

35 لیتری دهانه گشاد

47 لیتری دهانه گشاد