غلاف دوبل آمریکایی

غلاف دوبل آمریکاییبرای انجام تلقیح مصنوعی، حافظ تفنگ تلقیح همچنین جهت جلوگیری از آلوده شدن دستگاه تولید مثل دام مورد تلقیح، استفاده میشود.