غلاف دوبل ایرانی طرح آمریکا

غلاف دوبل ایرانی طرح آمریکا

این وسیله در دامپروری ها به عنوان روکش روی سرنگ تلقیح مصنوعی حاوی پایت اسپرم قرار میگیرد، کانکتور در ابتدای غلاف برای استفاده از پایت های 1/2 و 1/4 سی سی است.