غلاف دوبل نواری ایرانی

غلاف دوبل نواری ایرانی

جهت جلوگیری از تماس لوازم تلقیح مصنوعی با دیواره واژن و رحم مورد استفاده قرار میگیرد.