سرنگ تلقیح مصنوعی دومنظوره آمریکایی

سرنگ تلقیح مصنوعی دومنظوره آمریکایی

جهت اعمال تلقیح مصنوعی برای اسپرم های 1/2 و 1/4 استفاده میشود.