سرنگ تلقیح مصنوعی دومنظوره فرانسوی

سرنگ تلقیح مصنوعی دومنظوره فرانسوی

جهت اعمال تلقیح مصنوعی برای اسپرم های 1/2 و 1/4 استفاده میشود.